Zásady ochrany osobných údajov


 1. Cieľ

Táto politika sa vzťahuje na všetky spracovanie osobných údajov vykonávané CENTRUM VZDELAVANIA .sk a má cieľ informovať používateľa o spôsobe, akým CENTRUM VZDELAVANIA .sk vykonáva spracovanie osobných údajov (vrátane podrobností o typoch zhromažďovaných osobných údajov a účele spracovania) a o právach používateľa súvisiacich s ich osobnými údajmi.

 1. Kontakt – Ako sa môžem spojiť?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Ochrany osobných údajov môže používateľ kontaktovať CENTRUM VZDELAVANIA .sk nasledujúcimi prostriedkami:

 • – Sídlo: Novomeského 1752, 97901 Rimavská Sobota
  • Telefónne kontaktné číslo je: +421 907 230 222

Používateľ môže s CENTRUM VZDELAVANIA .sk vybudovať priamu a efektívnu komunikáciu prostredníctvom písomnej komunikácie odoslanej na akúkoľvek z uvedených adries alebo tiež odoslaním e-mailu na adresu: info@centrumvzdelavania.sk Okrem toho sú uvedené informácie o zodpovednom za spracovanie vašich osobných údajov:

 • – Obchodné meno: CENTRUM VZDELAVANIA .sk
 • – Identita prevádzkovateľa: SYNERGY o.z.
 • – Adresa: Novomeského 1752, 97901 Rimavská Sobota
 • – E-mail: info@centrumvzdelavania.sk
 1. Identifikácia spracovania – Ako zhromažďujeme osobné údaje?

V súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov, najmä

 • Nariadenie (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 27. apríla 2016 týkajúce sa ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“),

CENTRUM VZDELAVANIA .sk zhromažďuje osobné údaje vo svojom vlastníctve, keď používateľ:

 • (i). vyplní formuláre Https://www.centrumvzdelavania.sk („stránka“), aplikácia a/alebo platforma spoločnosti;
 • (ii). sa prihlási do odberu noviniek;
 • (iii). odpovie na prieskum alebo vyplní webový formulár;
 • (iv). vyplní tlačený formulár;
 • (v). pošle e-mail alebo komunikuje telefonicky, ktoré sa následne nahrajú do príslušných formulárov;
 1. Zbierané osobné údaje – Aké osobné údaje zbierame?

CENTRUM VZDELAVANIA .sk zbiera informácie pri navštívia stránku, používajú svoju aplikáciu a/alebo platformy, a hlavne prostredníctvom svojich registračných formulárov.

Sú zbierané nasledujúce údaje: celé meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, pohlavie, dátum narodenia, dresa trvalého bydliska and Informácie o úveroch.

Ako pravidlo, keď sú požadované osobné údaje na použitie služby alebo prístup k určitému obsahu, jeho dodanie nie je povinné, okrem tých prípadov, kde je špecificky uvedené, že sú to údaje potrebné na poskytnutie služby. V tomto prípade môže používateľ voľne zvoliť, že sa nezaregistruje a/alebo neuzavrie zmluvu o službách.

Používateľ vyhlasuje a zaručuje, že všetky údaje poskytnuté jemu sú pravdivé a správne a zaväzuje sa ich aktualizovať. Zmeny môžu byť oznámené DPO alebo adrese uvedenej v časti 2 tejto dokumentácie.

Rovnako používateľ uznáva, že údaje požadované CENTRUM VZDELAVANIA .sk sú nevyhnutné, adekvátne a neprehnané na dosiahnutie účelov uvedených v časti 5 tejto dokumentácie, ktoré by boli nemožné naplniť, ak by tieto údaje neboli poskytnuté.

Akákoľvek nepravdivá alebo nepresná vyhlásenie, ktoré vznikne v dôsledku poskytnutých informácií a údajov, ako aj škody, ktoré tieto informácie môžu spôsobiť, budú zodpovedností používateľa.

 1. Účel – Na čo používame osobné údaje?

Osobné údaje požadované od používateľa budú použité na nasledujúce účely:

 • V prípade uzatvárania služieb poskytovaných prostredníctvom stránky vytvoriť a udržiavať obchodný vzťah a vykonávať činnosti a poskytovať služby CENTRUM VZDELAVANIA .sk (vrátane, ale nie iba, riadenia, správy, poskytovania a zlepšovania služieb).
 • Posielať novinky, ako aj obchodné komunikácie, propagáciu a / alebo reklamy CENTRUM VZDELAVANIA .sk, buď občas alebo pravidelne. V súlade s tým e-mailová adresa, ktorú používateľ zadá pri vyplňovaní formulára na stránke, môže byť použitá na posielanie informácií a aktualizácií o požiadavke na služby, ako aj noviniek o CENTRUM VZDELAVANIA .sk (buď občas alebo pravidelne), aktualizácií, informácií o súvisiacich produktoch alebo službách, medzi inými. Tento postup je založený na našom legitímnom záujme o propagáciu našich produktov a služieb.
 • Vykonávanie prieskumu alebo súťaže
 • Personalizácia užívateľského prostredia, čím sa zvyšuje naša schopnosť vyhovieť ich potrebám.
 • Zlepšenie webovej stránky a ponuky služieb CENTRUM VZDELAVANIA .sk, na základe legitímneho záujmu CENTRUM VZDELAVANIA .sk o neustále zlepšovanie svojich produktov a služieb.
 • Spracovanie transakcií a dodržiavanie právnych povinností, ktorým je CENTRUM VZDELAVANIA .sk vystavený, ako napríklad daňové povinnosti. Údaje podliehajúce spracovaniu nebudú použité na účely iné ako uvedené vyššie alebo neslučiteľné s týmito účelmi, ktoré ich vyvolali. Napriek tomu je uvedené, že zaznamenané údaje môžu byť použité, okrem účelov, pre ktoré boli výslovne zhromaždené, na účely uskutočňovania štatistík, riadenia incidentov alebo vykonávania trhových štúdií. Avšak v prípade, že osobné údaje sú spracovávané na účel iný ako ten pôvodne uvedený pri zbere týchto údajov, CENTRUM VZDELAVANIA .sk vykoná zhody analýzu v súlade s platnými predpismi. Spracovanie bude schválené iba v prípade, že pôvodný účel je kompatibilný s novým účelom alebo je povolené v súlade s nezávislou právnou základňou. V takýchto prípadoch bude používateľ informovaný o zmenách účelu alebo právnej opodstatnosti spracovania ich údajov.

Pripomíname používateľovi, že môžu odmietnuť zasielanie obchodných komunikácií (odhlásiť sa) a prestať dostávať e-maily od CENTRUM VZDELAVANIA .sk, spoľahlivo oznamujúc CENTRUM VZDELAVANIA .sk, čo bude postupovať k prerušeniu v čo najkratšom možnom čase po obdržaní takejto komunikácie. K tomuto účelu môže odoslať e-mail na adresu uvedenú v časti 2, poštovú správu adresovanú na adresu uvedenú v časti 2 tejto časti alebo priamo nasledovať inštrukcie pre odhlásenie podrobné na konci každého e-mailu CENTRUM VZDELAVANIA .sk.

 1. Ako používame vaše informácie?

Informácie, ktoré o vás získame, použijeme nasledovne:

 • Vytvorenie používateľského účtu
 • Referencie
 • Cielené reklamy
 • Podpora
 • Informácie o administratíve
 • Spracovanie platby:Stripe, PayPal, Google Pay

Ak chceme použiť vaše informácie na iný účel, požiadame vás o súhlas a budeme ich používať iba na základe vášho súhlasu a potom iba na účely, na ktoré ste súhlasili, pokiaľ nie sme na to zákonom vyžadovaní.

Vaše osobné informácie si uchováme 24 Mesiace po tom, ako sú používateľské účty nečinné, alebo na čo nám sú potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené podľa tohto Zásad ochrany osobných údajov.

 1. Súhlas

Tým, že poskytnete osobné údaje CENTRUM VZDELAVANIA .sk, užívateľ deklaruje ich plnú a nezdržanlivú spracovanie CENTRUM VZDELAVANIA .sk. Užívateľ týmto udeľuje svoj voľný, vyjadrený a informovaný súhlas pre CENTRUM VZDELAVANIA .sk aby použili údaje zhromaždené na účely uvedené v časti 5 tejto zásady ochrany osobných údajov, ako aj ich začlenenie do databázy CENTRUM VZDELAVANIA .sk.

CENTRUM VZDELAVANIA .sk vykonáva spracovanie údajov užívateľa oprávnene v: (i) zmluvnom vzťahu s CENTRUM VZDELAVANIA .sk služieb užívateľa, v súlade s podmienkami, ktoré sú užívateľovi poskytnuté na konci vyplňovania požiadavky na služby (pred možným náborom) a ktoré užívateľ (po ich prečítaní), a ak súhlasí, môže prijať zaškrtnutím požadovaného políčka; a (ii) voľný, informovaný a bezvýhradný súhlas užívateľa, udelený po prečítaní tejto zásady ochrany osobných údajov, kde CENTRUM VZDELAVANIA .sk informuje o spracovaní, ktoré bude vykonávať s vašimi údajmi, a ak súhlasíte, zaškrtnutím požadovaného políčka v požiadavke na služby. Spracovanie údajov, ktoré nie sú pokryté žiadnym z uvedených právnych základov, bude vykonané, ak CENTRUM VZDELAVANIA .sk považuje za potrebné ochrániť legitimný záujem a iba ak neporušujú základné práva a slobody užívateľa.

 1. Expirácia – Akú dlhú dobu ich uchovávame?

Údaje budú zničené alebo archivované, keď už nebudú prísne nevyhnutné alebo relevantné pre účely uvedené v sekcii 5 vyššie. Konkrétne osobné údaje budú uchovávané tak dlho, ako je v platnosti obchodný vzťah (a v takom rozsahu, v akom užívateľ nežiadal predtým o ich vymazanie) a počas obdobia, počas ktorého môžu vzniknúť záväzky, záruky a/alebo zodpovednosti v rámci obchodného vzťahu alebo za poskytované služby. CENTRUM VZDELAVANIA .sk informuje, že uchová základné informácie potrebné na identifikáciu pôvodu uložených údajov počas trvania klientskeho vzťahu s CENTRUM VZDELAVANIA .sk a/alebo odvolania súhlasu užívateľa podľa informácií uvedených v sekcii 5 tejto Ochrany osobných údajov a/alebo počas času potrebného podľa príslušného zákona.

 1. Dôvernosť / Postúpenie / Medzinárodný prevod – Sprístupňujeme údaje tretím stranám?

CENTRUM VZDELAVANIA .sk neprenáša osobné údaje používateľa získané z CENTRUM VZDELAVANIA .sk bez súhlasu používateľa na žiadnu tretiu stranu mimo CENTRUM VZDELAVANIA .sk, okrem prípadov, kedy je to vyžadované zákonom a/alebo pre poskytovanie služieb používateľovi. Toto nezahŕňa určitých zamestnancov a poskytovateľov služieb, ktorí umožňujú CENTRUM VZDELAVANIA .sk udržiavať stránku v prevádzke, dodržiavať účely uvedené v časti 5. a/alebo poskytovať služby používateľovi, ktorí sa zaviazali zachovať dôvernosť údajov poskytnutých a záväzne sa zaviazať dodržiavať platné predpisy o ochrane osobných údajov v čase náboru. Zmluvy s poskytovateľmi služieb špecifikujú cieľ, oblasť, obsah, trvanie, povahu a účel spracovania údajov, typ osobných údajov, kategórie vlastníkov údajov a záväzky a zodpovednosti CENTRUM VZDELAVANIA .sk a zmluvných tretích strán.

Špecificky: CENTRUM VZDELAVANIA .sk môže zdieľať poskytnuté osobné informácie so spoločnosťami, ktoré majú kontrolu, spoločníkmi, dcérskymi spoločnosťami, príbuznými spoločnosťami a/alebo prostredníkmi súvisiacimi s CENTRUM VZDELAVANIA .sk.

CENTRUM VZDELAVANIA .sk môže zdieľať určité osobné údaje poskytnuté používateľom vnútri CENTRUM VZDELAVANIA .sk, s istými oddeleniami, ako napríklad administráciou, marketingom alebo IT.

 • V určitých prípadoch CENTRUM VZDELAVANIA .sk prenáša osobné údaje na základe oprávneného záujmu a ekonomických a technických výhod súvisiacich s využívaním špecializovaných poskytovateľov. V tomto zmysle:
  • Mapy. CENTRUM VZDELAVANIA .sk používa Google Maps na zahrnutie mapy na stránke. Integrácia do Google Maps umožňuje Google zhromažďovať IP adresu používateľa. Používateľ si môže prečítať zásady ochrany osobných údajov a ďalšie právne aspekty tejto spoločnosti na nasledujúcom odkaze: http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.
  • YouTube. Stránka obsahuje odkazy na YouTube v súvislosti s videami spojenými s službami CENTRUM VZDELAVANIA .sk. Ako uvádza sekcia 13 tohto dokumentu, použitím týchto odkazov opúšťa používateľ stránku a presmeruje sa na stránku YouTube. Používateľ si môže prečítať zásady ochrany osobných údajov a ďalšie právne aspekty YouTube na nasledujúcom odkaze: https://policies.google.com/privacy/.
  • Facebook. CENTRUM VZDELAVANIA .sk integroval komponenty Facebook na stránke. Konkrétne CENTRUM VZDELAVANIA .sk používa reklamnú platformu Facebook. Spoločnosť, ktorá prevádzkuje služby Facebook je Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Používateľ si môže prečítať zásady ochrany osobných údajov a ďalšie právne aspekty tejto spoločnosti na nasledujúcom odkaze: https://sk-sk.facebook.com/about/privacy/.
  • Instagram. Stránka obsahuje odkazy na Instagram. Ako je uvedené v sekcii 13 tohto dokumentu, použitím týchto odkazov opúšťa používateľ stránku a presmeruje sa na Instagram. Používateľ si môže prečítať zásady ochrany osobných údajov a ďalšie právne aspekty Instagram na nasledujúcom odkaze: https://help.instagram.com/155833707900388.
  • Tik Tok. Stránka obsahuje odkazy na Tik Tok. Ako je uvedené v sekcii 13 tohto dokumentu, použitím týchto odkazov opúšťa používateľ stránku a presmeruje sa na Tik Tok. Používateľ si môže prečítať zásady ochrany osobných údajov a ďalšie právne aspekty Tik Tok na nasledujúcom odkaze: US: https://www.tiktok.com/legal/page/us/privacy-policy/en EEA/UK/CH: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en GLOBAL: https://www.tiktok.com/legal/page/row/privacy-policy/en.

Sociálne siete. CENTRUM VZDELAVANIA .sk tiež používa sociálne siete, ako je Facebook alebo Instagram a integroval funkcie týchto sietí do svojich služieb. Používateľ môže tieto sociálne siete používať len vtedy, ak sú v nich zaregistrovaní a majú prístup k príslušnej sociálnej sieti cez svojho používateľa. Tieto sociálne siete majú vlastné zásady ochrany osobných údajov a vlastné podmienky, nad ktorými CENTRUM VZDELAVANIA .sk nemá žiadnu kontrolu ani vplyv.

Napokon, používateľ musí vedieť, že CENTRUM VZDELAVANIA .sk môže (a že CENTRUM VZDELAVANIA .sk si vyhradzuje právo) zverejniť svoje informácie v nasledujúcich prípadoch: (i) ak je to požadované súdnym alebo inštitucionálnym orgánom; (ii) ak to je nevyhnutné pre uplatnenie práv podľa Podmienok a podmienok CENTRUM VZDELAVANIA .sk a podľa tejto Zásady ochrany osobných údajov; (iii) ak je to nevyhnutné pre splnenie zákona; (iv) ak by mohli byť tieto údaje užitočné pre ochranu práv tretích strán; (v) keď je to užitočné pre ochranu práv, vlastníctva alebo bezpečnosti CENTRUM VZDELAVANIA .sk, jeho prevádzkovateľov, dcérskych spoločností, spoločníkov, riaditeľov, manažérov, zamestnancov, používateľov alebo verejnosti; a (vi) keď existujú opodstatnené dôvody súvisiace s verejnou bezpečnosťou, obranou štátu alebo verejným zdravím.

 1. Zabezpečenie – Ako zaistíme bezpečnosť dát?

CENTRUM VZDELAVANIA .sk vyhlasuje svoju intenciu prijať technické a organizačné opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti, integrity a dôvernosti dát v súlade s ustanoveniami RGPD, aby sa predišlo jeho falšovaniu, strate, konzultácii alebo neoprávnenej spracovávania. Konkrétne sa všetky poskytované údaje o platobnej karte prenášajú cez SSL (Secure Socket Layer) a šifrujú sa v databáze platobnej platformy poskytovateľa týchto platobných služieb. Uvádza sa, že údaje o platobnej karte (číslo platobnej karty, medzi inými) sa nenachádzajú na serveroch CENTRUM VZDELAVANIA .sk ani na Google Drive. Z dôvodu zaistenia dôvernosti spracovania je platobným poskytovateľom zmluvne zaviazaný dodržiavať dôvernosť informácií.

CENTRUM VZDELAVANIA .sk nezaručuje absolútnu súkromnosť pri používaní Webovej lokality, pretože sa nemôže vylúčiť možnosť, že neoprávnené tretie strany budú mať o nej znalosť. Užívateľ uznáva, že existujúce technické prostriedky poskytujúce zabezpečenie nie sú nepremožiteľné a že aj keď sú prijaté všetky primerané bezpečnostné opatrenia, môže dôjsť k manipulácii, ničeniu a / alebo stratám informácií. Ak je zistený bezpečnostný incident a ktorý predstavuje významné riziko pre vlastníka dát, takýto incident bude bezodkladne oznámen príslušnému orgánu dohľadu spolu s implementovanými a / alebo plánovanými korekčnými a paliatívnymi opatreniami.

CENTRUM VZDELAVANIA .sk nenesie zodpovednosť za stratu alebo vymazanie dát užívateľmi. Rovnako CENTRUM VZDELAVANIA .sk neprijíma žiadnu zodpovednosť za možné škody spôsobené počítačovými vírusmi.

Napokon, užívateľ musí tiež prijať opatrenia na ochranu svojich informácií. CENTRUM VZDELAVANIA .sk dôrazne odporúča, aby ste pri používaní internetu prijali všetky opatrenia na ochranu svojich osobných údajov. Najmenej by ste mali pravidelne meniť svoje heslo, používať kombináciu písmen a čísel a uistiť sa, že používate bezpečný prehliadač.

 1. Práva vlastníka údajov a postupy na reagovanie na ich výkon – Aké práva mám ako vlastník údajov?

Používateľ, ktorý je vlastníkom údajov, môže kedykoľvek vykonávať práva prístupu, opravy, zrušenia, odmietnutia, obmedzenia spracúvania, prenosu, utajenia a odstránenia týkajúce sa svojich osobných údajov v súlade s uvedené ustanovenia článkov 15 a nasledujúce RGPD, v závislosti od okolností. Výkon týchto práv môže vykonávať samotný používateľ prostredníctvom e-mailu adresovaného info@centrumvzdelavania.sk, alebo formou písomnej komunikácie adresovanej DPO na nasledujúcu adresu info@centrumvzdelavania.sk, alebo jedným z metód uvedených v príslušných predpisoch uvedených vyššie. CENTRUM VZDELAVANIA .sk môže požiadať o potrebné údaje na overenie totožnosti vlastníka údajov.

Vymazanie niektorých údajov sa neuskutoční, ak by to mohlo spôsobiť škodu na legitímnych právach alebo záujmoch tretích strán alebo ak existuje právna povinnosť uchovávať údaje.

 1. Menovanie DPO

CENTRUM VZDELAVANIA .skmenovala delegáta pre uplatňovanie a kontrolu tejto ochrany osobných údajov a vzťahu s orgánmi aplikácie Mgr. PhDr. Štefan Lux, ktorý môže byť kontaktovaný nasledujúcimi prostriedkami:

 • E-mail: info@centrumvzdelavania.sk
 • Telefónne: +421 907 230 222
 1. Školenie – Či sa školíme?

Personál CENTRUM VZDELAVANIA .sk, ktorý je zodpovedný za spracovanie osobných údajov, je školený tak, aby zabezpečil lepšiu ochranu osobných údajov a práv ich držiteľov.

 1. Odkazy na treť strany – Obsahuje náš web odkazy na ďalšie stránky?

Web môže obsahovať odkazy na stránky tretej strany, s alebo bez reklamného obsahu, ktorých zásady ochrany osobných údajov sú pre CENTRUM VZDELAVANIA .sk cudzie. Príslušné stránky nie sú spojené s CENTRUM VZDELAVANIA .sk a ich existencia v žiadnom prípade nepredpokladá, že je tu nejaké odporúčanie, pozvanie alebo odporúčanie pre návštevu cieľových miest alebo akákoľvek forma prepojenia alebo asociácie medzi CENTRUM VZDELAVANIA .sk a takýmito stránkami. CENTRUM VZDELAVANIA .sk nie je zodpovedný za obsah, používanie a činnosti týchto prepojených webových stránok, alebo za škody, súčasné alebo neskoršie, materiálne alebo morálne, priame alebo nepriame, ktoré používatelia utrpeli a vyplývajú zo súvisiacich informácií obsiahnutých v týchto stránkach alebo vzťahu, ktorý môžu používatelia uzavrieť so tretími stranami, ktorých služby boli zverejnené na webe. Napriek vyššie uvedenému bude akýkoľvek komentár k týmto prepojeným webovým stránkam užitočný pre CENTRUM VZDELAVANIA .sk, aby zlepšil služby a / alebo zabezpečil integritu webu. CENTRUM VZDELAVANIA .sk sa zaväzuje urobiť všetko čo je možné, aby sa na svojom webe nevyskytovali odkazy na stránky s nelegálnym obsahom.

 1. Súbory cookie – Používame súbory cookie?

Keď používateľ vstúpi na web, CENTRUM VZDELAVANIA .sk môže na ich počítači uložiť nejaké informácie vo forme „cookie“ alebo podobného súboru. Web používa súbory cookie na (i) sledovanie reklamy, (ii) zhromažďovanie údajov o prevádzke webu a (iii) zlepšenie používateľského zážitku pri používaní webu.

Používateľ by mal vedieť, že na navigáciu na stránke nie je potrebné, aby používateľ umožnil inštaláciu cookies odoslaných stránkou. Toto môže byť vyžadované iba v súvislosti s určitými službami. Používateľ môže odstrániť cookies z pevného disku svojho počítača, zabrániť prístupu k svojmu počítaču buď cez svoj prehliadač alebo výberom príslušnej možnosti, keď sa ho spýta na možnosť použitia cookies za tieto účely a v súlade s Cookies politikou spoločnosti CENTRUM VZDELAVANIA .sk.

Cookies sú informačné súbory, ktoré webová stránka alebo poskytovateľ určitých služieb stránky prenáša na pevný disk počítača používateľa prostredníctvom programu prehliadača. Cookies samy osebe nemôžu osobne identifikovať používateľa (hoci môžu obsahovať IP adresu používateľa) ale umožňujú mu rozpoznať prehliadač používateľa a zachytiť a uložiť určité údaje (operačný systém používateľa, doménové meno webovej stránky, z ktorej bola stránka prepojená, medzi inými). CENTRUM VZDELAVANIA .sk si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvy s tretími stranami na analýzu a pochopenie používateľov stránky, ktorí nemôžu používať informácie zhromaždené na účely iné ako zlepšenie služieb CENTRUM VZDELAVANIA .sk.

 1. Schválenie

Používanie stránky používateľom znamená poznanie a úplné schválenie Zásady ochrany osobných údajov CENTRUM VZDELAVANIA .sk a Podmienky používania CENTRUM VZDELAVANIA .sk, ak existujú. Rovnako používateľ súhlasí s Zásadou ochrany osobných údajov CENTRUM VZDELAVANIA .sk a Podmienky používania CENTRUM VZDELAVANIA .sk tým, že dokončí žiadosť o služby.

 1. Úpravy – je toto najaktuálnejšia verzia?

Toto je aktuálna verzia Zásady ochrany osobných údajov CENTRUM VZDELAVANIA .sk, aktualizovaná 30. augusta 2023.

CENTRUM VZDELAVANIA .sk môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia modifikovať túto Zásadu ochrany osobných údajov. Takéto zmeny budú mať účinnosť od ich zverejnenia na stránke alebo keď sú používateľom oznámené akýmkoľvek spôsobom, čo nastane skôr. Používateľ musí byť informovaný o termínoch uvedených tu pravidelným vstupom.